Hela 36% av tioåriga barn i studien har frekvent smärta

Smärta är vanligt hos barn och sambandet med olika biopsykosociala faktorer är komplexa.

Omfattande smärtbedömningar skulle kunna bidra till en bättre förståelse av pediatrisk smärta. Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i smärtprevalens och smärtmönster hos 10-åriga pojkar och flickor från en svensk födelsekohort och att studera samband mellan smärta, hälsorelaterad livskvalitet och olika livsstilsfaktorer stratifierade efter kön.

Vi fann att hela 36% av pojkar och flickor 10 år, uppger att de har frekvent smärta, alltså smärta förekommande minst varje vecka upp till daglig smärta. Frekvent smärta var då relaterat till dålig sömn och stillasittande tid. Läs hela artikeln

Tillväxtprojektet är ett unikt projekt där en hel årskull barn i Halland har följts noggrant sedan födseln. I projektets första del har barnen följts till och med skolstart, genom tillväxtdata och enkäter med frågor om livsstil och levnadsvanor. I projektets andra del är ambitionen att följa samma barn under skolåren, upp till 18 års ålder. Vi är en bra bit på väg, barnen är idag ca 15 år gamla.

Share This