Tillväxtprojektet Halland

Forskargruppen

Tillväxtprojektet Halland

Det här är TP-gruppen

Josefine Roswall

Barnläkare med inriktning mot endokrinologi, barnfetma och diabetes, och  sedan en tid även verksamhetschef för Barn och Ungdomskliniken Halland Sjukhus. En av de fem som var med och startade Tillväxtprojektet. Josefines forskningsfokus ligger i att hitta tidiga påverkansfaktorer för fetma och metabola syndromet hos barn, men även i att förbättra hälso- och sjukvård för barn generellt. Josefine har fungerat som projektledare för Tillväxtprojektets födelsekohort ’Växa i Halland’ och för ’Tillväxtstudien’ sedan start. Tillväxtprojektet (Tp) har medfört spännande samarbeten med tarmflora och munflora. Josefine disputerade 2014 kring tidiga påverkansfaktorer till fetma och övervikt och forskningsarbetet spänner idag över tidig nutrition och tillväxtmönster, hormonella faktorer, tarmflora och dess relation till kroppssammansättning och hälsa.

Gerd Almquist-Tangen

Arbetar som barnhälsovårdsutvecklare i Region Halland och är barn- och distrikts sjuksköterska, disputerade 2014. Gerds forskningsfokus är framförallt små barns hälsa (0-5 år), nutrition och tillväxt, hon vill sätta de små barnens hälsa, nutrition och tillväxt på kartan. Gerd är också en av initiativtagarna och projektledarna till dels kohorten Tillväxtprojektet (Tp) dels interventionen LIFE (ett implementeringsprojekt inom BHV, med avsikt att förändra levnadsvanor tidigt för att minska risken för övervikt och fetma). Hon har också ett brett lokalt, regionalt och nationellt kontaktnätverk inom barnhälsovården, -sjukvården, forskarmiljöer, lärosäten och myndigheter som Livsmedelverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten. Senare års forskning har visat att den tidiga nutritionen har stor betydelse inte bara på kort utan även på lång sikt, och då vilka påverkansfaktorer som styr t.ex. sociodemografiska faktorer. Det är därför av yttersta vikt att barns livsvillkor studeras för att skapa förutsättningar för livslång hälsa. Kunskapen om levnadsvanor och dess betydelse tidigt i livet ska inte stanna i forskarvärlden utan den ska ut och nå alla föräldrar och personal vid hälso- och sjukvården, förskoleverksamheten och skola.

Jovanna Dahlgren

En av fem initiativtagare till Tillväxtprojektet och ansvarig handledare för kohorten 400 barn följda med prover från födelsen. Jovanna är professor och överläkare i barnendokrinologi, diabetes och barnfetma vid Drottning Silvias Barnsjukhus samt chef för pediatrik vid Göteborgs Universitet. Forskar inom nutrition, tillväxt, tillväxthormonbehandling, endokrina avvikelser vid syndrom respektive intrauterin tillväxthämning, behandling av barnfetma och förebyggande arbete av denna. I Tillväxtprojektet är fortsatt engagerad i nutrition, tarmflora och munflorans betydelse för senare utveckling av ofördelaktig kroppssammansättning och bukfetma, nedsatt insulinkänslighet och hjärtsjukdom. Även kopplingen till neuropsykiatri studeras. På senare tid har hon varit involverad i forskning kring person-centrerad vård och brukarperspektivet på optimering av vårdkedjans samarbete för att minska barnfetma.

Bernt Alm

Barnläkare och docent i pediatrik. Göteborgare av födsel och ohejdad vana, dock mellan 2006 och 2017 barnhälsovårdsöverläkare i Halland. Bernt är utbildad barnläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och har efter detta arbetat drygt två decennier som distriktsbarnläkare i Göteborg. Hans avhandling rörde sig om riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd och baserades på den nordiska studien av plötslig spädbarnsdöd (NordSIDS) mellan 1992 och 1995. Sedan mer än 15 år tillbaka deltar Bernt i en stor epidemiologisk studie av barn födda 2003, där man analyserat riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd, allergiska sjukdomar och övervikt, särskilt samspelet mellan övervikt och astma. Under sin tid som barnhälsovårdsöverläkare i Halland har han varit med om att starta Tillväxtstudien och deltagit i det fortsatta arbetet. Bernts specialområde där har varit nutritionsepidemiologi där han bl.a. har studerat risken för övervikt med välling.

Stefan Bergman

Allmänläkare och professor i allmänmedicin, samt docent i experimentell reumatologi. Stefan är en av de fem initiativtagarna till tillväxtprojektet. I det dagliga arbete kombinerar han både i kliniken och forskningen sina intressen för såväl barns hälsa som rörelseorganens sjukdomar.

– ”Många av de sjukdomar jag möter som allmänläkare grundläggs tidigt i livet och här ser jag att ny kunskap kan hjälpa oss att förebygga ohälsa. Huvuddelen av min forskning har varit inriktad på långvarig smärta hos vuxna. Långvarig smärta är något som kan drabba även barn och ungdomar. Där ser jag att vi inom Tillväxtprojektet kan bidra till kunskapen kring faktorer som påverkar utveckling av smärta hos barn och hur det påverkar deras hälsa”.

Annelie Lindholm

Annelie Lindholm doktorerade inom tillväxtprojektet 2019. I sitt avhandlingsarbete studerar hon förekomst av övervikt och fetma hos de 2666 halländska barn som ingår i tillväxtprojektet. Förutom att studera deras tillväxt så undersökte hon även predisponerande faktorer för övervikt eller fetma samt risk för samsjuklighet. Annelie har som bakgrund en sjuksköterskeutbildning som byggts på med en magister i biomedicin med inriktning mot immunologi och farmakologi. Parallellt med forskningen så är hon adjunkt vid Högskolan i Halmstad och ansvarar där för undervisning inom patofysiologi, anatomi och fysiologi samt mikrobiologi, huvudsakligen vid sjuksköterskeprogrammet.

Sara Berggren

Sara Berggren är doktorand inom Tillväxtprojektet och ST-läkare inom Allmänmedicin. Jag kom i kontakt med Tillväxtprojektet under min AT-tjänstgöring då jag gick en kurs i forskningsmetodik. Härefter påbörjade jag en ST på barnkliniken och samarbetet fortsatte. Jag önskar med min forskning vidga kunskaperna om hur tidiga faktorer, såsom tillgång till näringsämnen och nivåerna av hormonet osteocalcin, kan inverka på barns utveckling och eventuella framtida koncentrationsproblem.

Emma Kjellberg

Emmas forskning handlar om barnfetma och metabolt syndrom hos 6-7 åriga barn samt huruvida man kan identifiera dessa barn tidigt i livet med olika biomarkörer. Det är en del av Tillväxtprojektet på barn vi följt noga sedan födelsen 2008-2011. Vi har konstaterat att redan hos barn med övervikt eller fetma i förskoleåldern fanns det riskfaktorer så som nedsatt insulin känslighet, blodfettsrubbningar och högt blodtryck, förenligt med metabolt syndrom med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdoma r och typ 2 diabetes. Under första levnadsåret fanns andra mönster av biomarkörer så som leptin, adiponektin och IGF-I hos dessa barn. Dessa markörer påverkas av den tidiga nutritionen. Omega-6 fettsyror, som barn får i sig i olika koncentrationer via bröstmjölk eller mjölkersättning, påverkar tillväxtfaktorn IGF-I. Detta pekar på hur den tidiga nutritionen kan ha programmerande långtidseffekter.

Katarina Boustedt

Katarina är sedan 2019 disputerad inom Tillväxtprojektet. Hon arbetar som övertandläkare inom specialisttandvården för barn i Halland. Hennes forskningsområde är Early Childhood Caries (ECC). Karies i mjölktänderna har många riskfaktorer gemensamt med andra kroniska sjukdomar som obesitas, diabetes och hjärt- kärlsjukdom. I sin avhandling undersöker Katarina om förlossningssätt påverkar utvalda bakterier i munhålan under ett barns första 6 levnadsmånader. Vidare undersöker hon om förlossningssätt och andra perinatala faktorer samt tidiga munhygienvanor, kostvanor och familjeförhållanden är förknippade med ECC vid 5 års ålder. Ytterligare ett syfte var att utforska om det finns ett samband mellan ECC och riskfaktorer för metabola syndromet. Katarina är nu post doc. inom TP

Karin Fast

Läkare under specialisttjänstgöring i barnmedicin på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Karin är doktorand i tillväxtprojektet. Forskningen handlar om barnfetma och neuropsykiatrisk sjukdom. Syftet är att öka kunskapen om bakomliggande orsaker till fetma, ADHD och autism samt undersöka möjliga orsakssamband. Förhoppning är att bidra till större möjligheter till förebyggande insatser. Karins första artikel visar på en betydande viktreduktion hos barn med ADHD och samtidig övervikt eller fetma, ett år efter insatt behandling med centralstimulantia.

Rebecka Vahlström

Leg. psykolog under specialistutbildning med inriktning klinisk barn- och ungdomspsykologi. Rebecka skriver det vetenskapliga arbetet inom ramen för specialistutbildningen, och tittar då på screening för ADHD hos de barn som följs inom Tillväxtprojektet, just nu i syfte att validera det screeninginstrument som används. Rebecka har i det kliniska arbetet ägnat mycket tid åt utredning och behandling av ADHD och autism, och blivit alltmer intresserad av de samband som finns mellan neuropsykiatri och somatisk ohälsa och sjukdom. Rebecka önskar bidra till att forskningen går framåt gällande detta och kan omsättas i den kliniska vardagen så att barn och ungdomar kan erbjudas vård som är anpassad utifrån såväl somatiska som neuropsykiatriska förutsättningar.

Amanda Svedberg

ST-läkare, Allmänmedicin med anställning inom Capio Närsjukvård och klinisk tjänstgöring på barnavårdcentral. Stort intresse för prevention (sjukdomsförebyggande arbete) och barnhälsovård. Arbetar för närvarande med ett vetenskapligt arbete inom ramen för specialisttjänstgöringen genom att undersöka sambandet mellan skärmtid och hälsa/ohälsa hos barn. Användandet av skärmar ökar stadigt hos barn, och ännu har inte forskare kunnat fastställa vilken påverkan det har på hälsan, allra minst för de yngsta barnen. Förhoppningen med projektet är att kunna bidra med mer kunskap i ämnet, och i förlängningen hjälpa föräldrar och familjer till mer hälsosamma skärmtidsvanor. 

Gabriella Seidal

Barnläkare verksam i Göteborg. Gabriellas inriktning är gastroenterologi, d.v.s. mag-, tarm- och leversjukdomar. Hennes forskningsfokus är hur kost och tarmflora tidigt i livet, kan påverka risken för fetmautveckling och metabolt syndrom senare i livet. 

Julia Söderström Malmborg

Postdoktor inom Tillväxtprojektet sedan 2021. Julia disputerade inom Hälsa och livsstil 2020 med en avhandling om smärta och hälsa hos ungdomar och unga vuxna som går idrottsutbildningar. Som postdoktor kommer Julia studera smärta och dess relation till bland annat hälsorelaterad livskvalitet, övervikt och fysisk aktivitet hos barnen i tillväxtkohorten. Julia kommer utgå från barnen när de är 10 år gamla, men även studera samband över tid, både från när barnen var små och när de uppnått tidiga tonåren. Smärta är ett vanligt problem bland unga och smärtan riskerar att följa med upp i vuxen ålder. Julia vill med sin forskning belysa det biopsykosociala perspektivet av smärta och hoppas kunna bidra med mer kunskap kring smärtförekomst och vilka faktorer som påverkar om smärtan blir långvarig eller ej.

Julia är verksam inom FoU Spenshult och  gjorde sin grund- och magisterutbildning inom Biomedicin – fysisk träning. Hon är träningsfysiolog och har undervisat inom och arbetat med idrottsfysiologi och idrottsfysiologisk testning.

Maria Andersson

Projektledare för Växa i Halland, en del av Tillväxtprojektet som följer 2 666 halländska barn från födseln. Barnen har nu nått tidiga tonår och följs via tillväxtkurvor från elevhälsan/skolhälsovården, samt genom enkätundersökningar som besvaras av barnet och familjen. Frågorna berör levnadsvanor som bland annat kost, sömn och fysisk aktivitet. Barnen som ingår i forskningsstudien är idag 12 år gamla och målet är att följa dessa barn och deras familjer under skolåren, upp till det att de är 18 år. Maria har en magister i folkhälsovetenskap samt en kandidat i ledarskap och organisation och har länge arbetat med prevention. Dels genom prevention inom  kost/nutrition och fysisk aktivitet men också genom utbildning inom områden som jämlikhet och integration, främst med idrotten som arena.