TP-Dagen 2024, för tionde året i rad!

Välkommen till TP-Dagen 2024, för tionde året i rad träffas vi i Fullriggaren på Halmstad lasarett den 26/9.

Early life factors and oral microbial signatures define the risk of caries in a Swedish cohort of preschool children

Den orala mikrobiotan etableras vid födseln och utvecklas ytterligare under barndomen. Den påverkas till stor del av levnadsfaktorer som födelssesätt, amning, flaskmatning och munhygien. Vi har i denna studie analyserat den orala bakteriesammansättningen i saliv från...

Reference limits for osteocalcin in infancy and early childhood: A longitudinal birth cohort study

Osteocalcin följer ett vågliknande mönster med låga nivåer i navelsträngen och en postnatal topp under det första året som sedan avtar, för att stiga igen vid fem års ålder. Kunskap om detta vågliknande mönster och samband med faktorer som kön, amning och...

Prevalens av ADHD och ASD hos 12-åriga barn i en populationsbaserad kohort

Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder and autism in 12-year-old children: A population-based cohort Karin Fast är läkare och doktorand inom Tillväxtprojektet. Syftet med studien var att undersöka förekomsten av ADHD och ASD i en befolkningsbaserad...

Ta del av TP-Dagen 2023!

TP-Dagen 2023 TP-Dagen är ett årligen återkommandeevenemang, där vi i TP-gruppen delar med oss av vad forskningen gett under året och vad som ligger på agendan framöver. Dagen finns nu tillgänglig för dig som inte hade möjlighet att närvara. Länk till föreläsningarna...

Tillväxtprojektet Halland

Barnets hälsa och tillväxt i fokus!

Tillväxtprojektet (TP) är ett unikt projekt där en hel årskull barn i Halland har följts noggrant sedan födelsen. I projektets första skede har barnen följts till och med skolstart, genom tillväxtdata och enkäter med frågor kring livsstil och levnadsvanor. I projektets andra skede är ambitionen att följa dessa barn under  skolåren upp till 18 års ålder.

Vi vet idag att risken att utveckla övervikt och fetma beror på ett komplicerat samspel mellan genetik och miljö. Tillväxtprojektet förväntas ge fördjupad kunskap om den kraftiga ökningen av övervikt och fetma hos barn och unga. Vad är det som orsakar denna ökning och vilka mekanismer ligger bakom den utvecklingen? Och sist men inte minst, vad och hur kan vi göra för att vända utvecklingen.

Målet med Tillväxtprojektet är att få en tydlig bild av vilka förebyggande åtgärder som behövs och när, för att motverka övervikt och fetma hos barn och unga. På så vis kan vi bidra till en minskad risk för olika sjukdomar och därmed risk för tidig död som vi vet följer av övervikt och fetma.

Resultatet presenteras allt eftersom projektet fortgår och våra forskare hittar nya svar på de frågor som finns. Dels kommer vi att uppdatera er här på hemsidan, men också genom att arbeta fram ett förnyat kunskapsbaserat informationsmaterial till BVC-personal och föräldrar för att öka kunskapen om vad som bidrar till såväl hälsa som ohälsa hos barn, unga och vuxna.

 I en årskull som vi följt sedan födseln, är det några barn som vi följt lite extra noga, närmare bestämt runt 500 barn. Dessa barn har regelbundet fått lämna bland annat blodprover, avföringsprover och bröstmjölksprover. Barnen och deras familjer har också under perioder fört matdagbok över alla intag som gjorts samt svarat på mer djupgående frågor kring amning och livsstil. Några av dessa barn har också gjort en helkropps scanning med MR för att få en bild av kroppssammansättning, samt DEXA mätning (bentäthet) och glukosbelastning vid åtta års ålder. I blodproverna har vi tittat på adiponektin, leptin, igf-1, osteokalcin, D-vitamin, benmarkörer, LCPUFA, cytokiner och lipoproteiner.

Vid 10 års ålder svarar barn och familj på enkäter med frågor om bl.a. livsstil, fysisk aktivitet, sömn, smärta och kostvanor. Det är då samma frågor som ställs till hela födelsekohorten, d.v.s. alla barn i studien. En enkät riktar sig till barnet och en riktar sig till förälder/vårdnadshavare. Enkäterna skickas ut via e-post och nås via en länk där de besvaras digitalt. All den samlade informationen som finns i studien gör den till en unik möjlighet att studera vilka mekanismer som driver det största hotet mot hälsa hos barn och unga idag, övervikt och fetma samt de följdsjukdomar vi vet är kopplade till denna problematik.

 

TP-Dagen

Varje år anordnar vi en dag för tillväxtprojektet

Läs mer här.

AKTUELLT

Senaste nytt från Tillväxtprojektet