”TP-goes to school”

feb 13, 2019 | Aktuellt

Växa i Halland – konsten att växa upp hälsosamt

Barnfetmaepidemin ökar och vi vet fortfarande inte säkert varför vissa barn blir överviktiga och andra inte. Vi har följt 2666 barn födda i Halland 2007-2008, från födseln genom tillväxtdata och frågor kring levnadsvanor. Genom att fortsätta att följa dessa barn även under skolålder kan vi få en bättre förståelse för vilka faktorer som är viktiga för en hälsosam uppväxt.

Barnen mäts och vägs på de vanliga kontrollerna inom skolhälsovården. Utöver vikt och längd mäts också bukomfång och mätdata rapporteras in till studien. Mellan mättillfällena i skolan kommer vi vid några tillfällen att be familjer och barn att mäta och väga hemma.

Frågeformulär kring levnadsvanor, hälsa och sjukdom skickas vid flera tillfällen under skolåren hem till de medverkande barnen och deras vårdnadshavare. Dessa frågeformulär kommer att fyllas i via webben, men det kommer också finnas möjlighet att erhålla en pappersenkät för de som av någon anledning inte har möjlighet att svara från dator eller surfplatta.

Vi kommer också att koppla ihop de nya data som samlas in via denna studie, med den information vi har sedan tidigare, d.v.s. den delen av studien som barnen ingått i sedan födseln. Tillväxtdata som längd, vikt och bukomfång inhämtas från BVC och från skolhälsovårdens register. Vi avser i denna del av studien att följa barnen under skolåren upp till 18 års ålder.

Syftet är att hos de aktuella barnen studera utvecklingen under skolåldern avseende:

  1. Sambandet mellan tidig tillväxt, psykosociala faktorer och ohälsa.
  2. Sambandet mellan tidig livsstil (sömnmönster, nutrition, fysisk aktivitet) och hälsa.
  3. Sambandet mellan föräldrars respektive barnets samsjuklighet och barnets fetmautveckling.
  4. Sambandet mellan neuropsykiatriska symtom, tillväxt och ohälsa

Det är få prospektiva studier som följt barn från födseln med tillväxt- och pubertetsdata under hela uppväxten och korrelerat detta till hälsa och livsstil. Flera av frågeställningarna är av innovativ karaktär och ger oss fördjupad förståelse för utvecklingen av dagsaktuella tillstånd såsom fetma, sömstörningar, smärtproblematik, antibiotikaanvändning och neuropsykiatri. Resultaten kommer också till gagn för de, många gånger svårbehandlade barn, som vi möter i vardagen på barnkliniken.

Share This