471 halländska barn är centrala i viktig forskning om hur bakterierna i tarmen utvecklas. Forskningen är ett samarbete mellan Hallands sjukhus och Göteborgs universitet. Nu publiceras resultaten i en internationell tidskrift. Läs hela artikeln

Tillväxtprojektet är en unik forskningssatsning – en hel årskull halländska barn följts från det att de föddes och fram till idag. En mindre grupp – runt 500 barn – har specialstuderats och det är dessa barn som den nya forskningsstudien baseras på.

Josefine Roswall, överläkare och chef för barn- och ungdomskliniken på Hallands sjukhus, leder den halländska delen av forskningen som görs i ett samarbete med Göteborgs universitet.

– Vi har kunnat följa de här barnen och återkommande ta prover av deras bajs för att studera hur bakterierna i tarmen utvecklas.

Tidigare forskning på området har inte omfattat så många barn under så lång tid, och den nya studien visar på flera spännande resultat.

– Vi har kunnat visa att bakteriesammansättningen i magen utvecklas under lång tid och att den vid fem års ålder fortfarande inte är färdigutvecklad. Mognadsprocessen kan vara olika hos olika individer och tar olika lång tid, berättar Josefine Roswall.

–  Studien har också visat att tarmbakteriernas sammansättning påverkas av om barnet föds vaginalt eller genom kejsarsnitt. Ett barn som förlösts med kejsarsnitt har först en mer outvecklad tarmflora men kommer sedan i kapp vid 3 till 5 års ålder.

Ännu vet inte forskarna vad utvecklingen av tarmfloran betyder för barnets fortsatta hälsa.

– Vi kommer i Tillväxtprojektet kunna följa barnen högre upp i åldrarna. Vi vill till exempel undersöka eventuella samband mellan tarmbakteriernas utveckling och framtida hälsa och sjukdom, till exempel övervikt och fetma.

Det finns goda förutsättningar för forskning i Halland, menar Josefine Roswall:

– Halland är litet och väl sammanhållet. Vi har nära till varandra och hallänningarna vill gärna vara med och bidra. Barn och föräldrar som ingår i studien har gjort en stor insats. Våra forskningssjuksköterskor och andra medarbetare inom förlossningsvården och hälso- och sjukvården för barn har gjort ett jättejobb för att engagera barn och familjer och samla in underlag.

 

Forskningsstudien i korthet

Studien kring tarmbakteriernas etablering  är gjord i samarbete Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Studien, som publiceras i tidskriften Cell Host & Microbe, heter Developmental trajectory of the healthy human gut microbiota during the first 5 years of life.

I den aktuella studien har forskarna på detaljnivå studerat hur sammansättningen av tarmbakterier utvecklats hos 471 barn, födda på sjukhuset i Halmstad. Första avföringsprovet togs när respektive barn var nyfött, följt av provtagning vid 4 månader, 12 månader, 3 år och 5 år.

En viktig slutsats är att samhället av tarmbakterier är ett ekosystem som tar lång tid på sig att mogna. Inte ens vid 5 års ålder är systemet komplett. Mognadsprocessen kan se väldigt olika ut hos olika individer, och ta olika lång tid.

De kejsarsnittfödda barnen i studien, en dryg tredjedel, hade vid 4 månaders ålder en minskad mångfald i sin tarmmikrobiota än övriga barn. Mellan 3 och 5 års ålder var de dock i kapp och uppvisade en i stort sett normaliserad tarmmikrobiota för sin ålder.

 

Tillväxtprojektet i korthet

Tillväxtprojektet är ett unikt projekt där en hel årskull barn i Halland har följts noggrant sedan födelsen. I projektets första skede har barnen följts till och med skolstart, genom tillväxtdata och enkäter med frågor kring livsstil och levnadsvanor. I projektets andra skede är ambitionen att följa dessa barn under skolåren upp till 18 års ålder.

Målet med Tillväxtprojektet är att få en tydlig bild av vilka förebyggande åtgärder som behövs och när, för att motverka övervikt och fetma hos barn och unga. På så vis vill projektet bidra till en minskad risk för olika sjukdomar och därmed risk för tidig död som vetenskapen vet följer av övervikt och fetma.

 

Share This