Prevalens av ADHD och ASD hos 12-åriga barn i en populationsbaserad kohort

sep 25, 2023 | Aktuellt

Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder and autism in 12-year-old children: A population-based cohort

  Karin Fast är läkare och doktorand inom Tillväxtprojektet.

  Syftet med studien var att undersöka förekomsten av ADHD och ASD i en befolkningsbaserad födelsekohort och korrelera resultaten med prenatala och perinatala faktorer. Vi antog att barn som föds för tidigt, med preeklapsi eller övervikt hos modern, skulle ha en ökad risk för ADHD eller ASD.

  Prevalensen av ADHD och ASD var 7,6 % respektive 1,1 %. Maternell fetma tidigt i graviditeten resulterade i en trefaldigt ökad risk för ADHD hos barnet. På samma sätt resulterade faderns fetma i en dubbelt ökad risk. Sambandet var signifikant även när det justerades för kön, för tidig födsel, rökning och lägre utbildningsnivå. Prevalensen av ASD var för låg för statistiskt relevanta riskfaktoranalyser.

  Läs hela artikeln

  Tillväxtprojektet är en unik forskningssatsning – en hel årskull, 2 666 halländska barn följts från det att de föddes och fram till idag, och det är denna populationsbaserade kohort som denna forskningsstudie baseras på.

  Share This