Tillväxtprojektet Halland

Barnets hälsa och tillväxt i fokus

 

Tillväxtprojektet (TP) är ett unikt projekt där en hel årskull barn i Halland har följts noggrant sedan födelsen. I projektets första skede har barnen följts till och med skolstart, genom tillväxtdata och enkäter med frågor kring livsstil och levnadsvanor. I projektets andra skede är ambitionen att följa dessa barn under  skolåren upp till 18 års ålder.

Vi vet idag att risken att utveckla övervikt och fetma beror på ett komplicerat samspel mellan genetik och miljö. Tillväxtprojektet förväntas ge fördjupad kunskap om den kraftiga ökningen av övervikt och fetma hos barn och unga. Vad är det som orsakar denna ökning och vilka mekanismer ligger bakom den utvecklingen? Och sist men inte minst, vad och hur kan vi göra för att vända utvecklingen.

Målet med Tillväxtprojektet är att få en tydlig bild av vilka förebyggande åtgärder som behövs och när, för att motverka övervikt och fetma hos barn och unga. På så vis kan vi bidra till en minskad risk för olika sjukdomar och därmed risk för tidig död som vi vet följer av övervikt och fetma.

Resultatet presenteras allt eftersom projektet fortgår och våra forskare hittar nya svar på de frågor som finns. Dels kommer vi att uppdatera er här på hemsidan, men också genom att arbeta fram ett förnyat kunskapsbaserat informationsmaterial till BVC-personal och föräldrar för att öka kunskapen om vad som bidrar till såväl hälsa som ohälsa hos barn, unga och vuxna.

 I en årskull som vi följt sedan födseln, är det några barn som vi följt lite extra noga, närmare bestämt runt 500 barn. Dessa barn har regelbundet fått lämna bland annat blodprover, avföringsprover och bröstmjölksprover. Barnen och deras familjer har också under perioder fört matdagbok över alla intag som gjorts samt svarat på mer djupgående frågor kring amning och livsstil. Några av dessa barn har också gjort en helkropps scanning med MR för att få en bild av kroppssammansättning, samt DEXA mätning (bentäthet) och glukosbelastning vid åtta års ålder. I blodproverna har vi tittat på adiponektin, leptin, igf-1, osteokalcin, D-vitamin, benmarkörer, LCPUFA, cytokiner och lipoproteiner.

Vid 10 års ålder svarar barn och familj på enkäter med frågor om bl.a. livsstil, fysisk aktivitet, sömn, smärta och kostvanor. Det är då samma frågor som ställs till hela födelsekohorten, d.v.s. alla barn i studien. En enkät riktar sig till barnet och en riktar sig till förälder/vårdnadshavare. Enkäterna skickas ut via e-post och nås via en länk där de besvaras digitalt. All den samlade informationen som finns i studien gör den till en unik möjlighet att studera vilka mekanismer som driver det största hotet mot hälsa hos barn och unga idag, övervikt och fetma samt de följdsjukdomar vi vet är kopplade till denna problematik.